Олександру Гуменюк, директорка  ЄУЕА було запрошена як доповідач на Форум «Енергоефективні будинки», який відбувся 20 лютого 2020 року у м. Вінниці піл егідою ТОВ «Енерджейн».

Форум мав на меті підняти актуальні теми для обговорення у професійній спільноті:

– Вплив нового будівництва на зростання вуглецевого сліду міста;

– будівництво енергоефективних та енергоактивних будівель в Україні;

– збереження під час теплової модернізації історичних будівель;

– Зелене фінансування та підтримка високоефективного будівництва.

Олександра Гуменюк підготувала свою промову в рамках проекту SMARTER Finance for Families – Horizon 2020, метою якого є реалізація амбітних, але практичних програм «Зелені будинки та іпотечний кредит» у 12 європейських країнах, що включає співпрацю та участь 17 експертів в галузі зеленого будівництва, зеленої енергії, а також дослідницькі та інші організації.

На своїй презентації пані Гуменюк розповіла про “Зелену угоду” та що це означає для України: 70% ВДЕ до 2050 року; до 15% вироблення електроенергії з домашніх сонячних електростанцій; технології зберігання енергії на промисловому рівні; повна заміна вугільних теплових електростанцій (ТЕС) до 2050 року; виробництво ядерної енергії в балансі електроенергії в Україні знизиться до рівня 20-25%. У “Зеленій угоді” ЄС йдеться про 75% декарбонізації виробництва енергії, енергоефективність в будівлях, екомобільності та декарбонізації промисловості, 1 трлн євро інвестицій.

Також пані Гуменюк назвала “Green Finance” важливою та розвиваючою тенденцією, яка збільшує інвестиції в екологічно та соціально відповідальні проекти, зменшуючи при цьому фінансовий ризик для кредитування цих проектів. Ця концепція створює величезну можливість позитивно вплинути на здоров’я та екологічні показники, якість, комфорт та фінансову життєздатність нового та існуючого житлового фонду Європи.

Олександра також повідомила про програму «Зелені будинки/Зелені іпотеки», ініційовану Румунською радою з зеленого будівництва, в якій ЄУЕВ є учасником консорціуму. Унікальний підхід проекту допомагає сім’ям переосмислити те, як вони бачать вартість придбання будинку; перехід від погляду на ціну продажу лише на «загальні щомісячні витрати на власність будинку», що включає негайні та довгострокові фінансові вигоди від енергоефективних заходів.

У Зеленій іпотеці беруть участь чотири сторони з ключовими ролями: кінцевий споживач (покупець, позичальник), банк, розробник та сертифікаційна компанія. Спільною рисою всіх сторін є наполегливе бажання зробити екологію більш чистою з розумними витратами на це. Інструмент “зеленої” іпотеки – працює як відсоткова знижка банку за сертифікований “зелений” будинок.

Європейсько-українське енергетичне агентство провело повний цикл консультацій з банками, експертами, партнерами проекту, розробниками, бізнес-консалтинговими компаніями та громадськими організаціями з метою з’ясувати, які відповідні межі доходу, які впливають на надання “зелених” іпотеки.

Підводячи підсумки, ми вирішили розділити всі фактори, які впливають на рішення про надання Зеленої іпотеки або урядової допомоги у вигляді субсидії на: глобальні (міжнародний тренд, міжнародна угода, підписані країною), макроекономічний (національна стратегія, макроекономічна ситуація), регіональний (муніципальні та регіональні програми з енергоефективності) та окремі фактори (купівельна спроможність та дохід домогосподарств).

Процентна ставка державних облігацій впливає на процентну ставку банку за депозитами, процентна ставка банку впливає на іпотечний процент. Чим більший відсоток урядових облігацій – тим вищий відсоток банків за іпотекою. Але що впливає на процентну ставку державних облігацій? Правильно, загальне здоров’я національної економіки.

 

 

Oleksandra Gumeniuk, Director of EUEA was invited as a speaker to the Forum “Energy Efficient Homes”

Oleksandra Gumeniuk, Director of EUEA was invited as a speaker to the Forum “Energy Efficient Homes”, which was held in Vinnitsa City by Energain LLC on February 20, 2020.

The Forum aimed to raise relevant topics to discuss in the professional community:

– The impact of new construction on the growth of the carbon footprint of the city;

– Construction of energy-efficient and energy-active buildings in Ukraine;

– Preservation during thermal modernization of historical buildings;

– Green financing and support for highly effective construction.

Oleksandra Gumeniuk prepared her speech in the frame of SMARTER Finance for Families – Horizon 2020 project, which goal is to implement ambitious yet practical Green Homes & Mortgage programs in 12 European countries that includes the collaboration and participation of 17 expert green building, green energy, research and other organizations.

At her presentation Ms. Gumeniuk told about Green Deal and what does it mean to Ukraine: 70% of RES by 2050; up to 15% electricity generation from the roof SPP; energy storage technologies at the industrial level; complete replacement of coal thermal power plants (TPPs) by 2050; nuclear generation in Ukraine’s electricity balance will be decreased to the level of 20-25%. In EU Green Deal is 75% decarbonisation of energy generation, EE in buildings, ecomobility and decarbonization of industry, 1 trillion EUR of investment.

Also Ms. Gumeniuk described Green Finance as an important and developing trend that is increasing investments into environmentally and socially responsible projects while reducing financial risk to those lending for those projects. This concept creates a tremendous opportunity to positively transform the health and environmental performance, quality, comfort and financial viability of Europe’s new and existing housing stock. 

Oleksandra also reported about Green Homes/ Green Mortgages (GH/GM) program initiated by the Romanian Green Building Council, in which EUEA is a consortium party. The project’s unique approach helps families re-evaluate the way they view the cost of buying a home; switching from looking at the sales price alone to the ‘total monthly costs of ownership’ of the home which includes the immediate and long-term financial benefits of energy efficient measures.

Four parties with major roles are engaged to the Green Mortgage: end consumer (buyer, borrower), bank, developer and Certification Company. The common feature of all parties is a strong wish to make environment cleaner with reasonable costs for that. The instrument of “green” mortgage – works as discount of the bank’s interest for the certified “green” home.

European-Ukrainian Energy Agency conducted a full cycle of consultations with banks, experts, project partners, developers, business consulting companies and civil society organizations with the objective to find out what are the relevant income thresholds, which influence to the decision making of the Green Mortgage.

Summing up, we decided to divide all factors which influence  the  decision of making the Green Mortgage or Governmental support aid as Subsidies into following: global (international trend, international agreements signed by the country), macroeconomic (national strategy, macroeconomic situation), regional (municipal and regional energy efficiency programs) and individual factors (purchasing capacity and household income).

Interest rate of the government bonds influences to the bank’s deposits interest, the bank’s deposit interest affects the mortgage interest. The higher Government’s bonds interest – then higher is the banks’ interest for the mortgage. But what impacts the interest rate of the government bonds? Right, general health of the national economy.

 IMG-806782d27fd97382467ef8a5ee65d510-VIMG 20200220 173936IMG 20200220 174559